Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1a3O r_ang fizyka godz.wych wf j.pol j.pol wok wdż   hist r_ang geogr mat r_ang biol j.niem II etyka   mat wf j.niem II edb religia wos   etyka   hist j.pol mat religia p_przeds. r_ang       eps inform wf chemia r_ang p_przeds. j.pol    
r_ang wf   r_ang mat r_ang   mat wf j.hiszp II j.ang I mat r_ang j.hiszp II eps inform wf r_ang u_f_d
      u_ch_d r_mat inform j.ros II r_mat   j.ros II j.ang I r_mat             u_f_d
      u_ch_d r_mat inform   r_mat     j.ang I r_mat j.ang I   u_er_piel_p u_er_piel_p   j.ang I  
          inform             j.ang I   u_er_piel_p u_er_piel_p   j.ang I  
          inform             j.ang I         j.ang I  
1b3O r_ang edb r_pol wf mat fizyka wos wdż   religia r_ang biol r_pol r_ang mat j.niem II etyka   godz.wych wf j.niem II r_pol p_przeds. hist wok etyka   u_epp hist geogr mat r_pol r_ang         chemia wf p_przeds. r_ang inform religia    
r_ang wf   r_ang r_ang   wf j.hiszp II r_ang j.hiszp II j.hiszp II wf r_ang inform
r_ang wf   r_ang r_ang j.ros II wf j.ros II r_ang     wf r_ang  
          j.hiszp II                
1c3O fizyka j.pol j.pol wf geogr hist inform wdż   u_bezp_pub u_bezp_pub mat   j.pol religia j.niem II etyka   edb wf   mat j.pol godz.wych j.ang I etyka     mat hist chemia biol j.ang I p_przeds.     j.niem II wok wf wos j.ang I religia p_przeds.    
wf     inform j.hiszp II wf j.ros II j.ang I j.ang I j.hiszp II wf j.ang I
wf     inform j.ros II wf         wf  
1a4O edb r_mat u_f_d geogr wos biol   r_fiz   chemia r_mat wf r_mat j.pol j_ang II hist wdż   r_fiz hist j.ang I j.pol r_mat wf religia     godz.wych r_mat j_ang II j.ang I religia plast       inform wf j.ang I j.pol r_fiz j.pol      
r_biol mat u_er_piel_p u_er_piel_p   mat mat wf r_chem j.niem II   r_chem j.ang I fizyka wf r_biol r_chem j.niem II j.ang I u_ch_d wf j.ang I inform
r_biol mat u_er_piel_p u_er_piel_p   mat mat wf r_chem j.hiszp II   r_chem j_niem I fizyka wf r_biol r_chem j.hiszp II j_niem I u_ch_d wf j_niem I inform
                  j.ros II               j.ros II          
1b4O hist r_wos plast mat j.pol r_geogr       j.pol j.pol wf r_ang eps j_ang II religia etyka     r_wos r_ang hist r_geogr wf godz.wych inform   j.pol r_wos j_ang II r_ang mat biol inform     fizyka wf r_ang mat religia edb chemia    
r_wos j.pol r_geogr j.pol j.pol wf   eps j.niem II wdż r_wos   r_geogr wf etyka j.pol r_wos j.niem II   biol   wf  
geogr r_pol r_pol r_pol r_biol wf r_ang r_pol j.hiszp II   r_pol r_ang u_epp wf   r_biol r_pol j.hiszp II r_ang wos   wf r_ang
geogr r_pol r_pol r_pol r_biol wf r_niem r_pol j.ros II   r_pol r_niem u_epp wf   r_biol r_pol j.ros II r_niem wos   wf r_niem
                                             
1c4O j.pol wf edb fizyka u_bezp_pub u_bezp_pub geogr wdż   r_wos wf r_wos hist r_biol j_ang II mat etyka     j.pol j.ang I mat hist r_wos wf inform   inform religia j_ang II j.ang I chemia j.pol r_biol     mat religia j.ang I plast godz.wych j.pol      
wf   wf j.niem II j_niem I wf etyka   j.niem II j_niem I j_niem I
      j.hiszp II         j.hiszp II    
      j.ros II         j.ros II    
2aO j.pol mat r_biol religia wf j.niem II u_hist.i sp.     j.pol u_hist.i sp. r_biol r_biol wf mat j.pol     j.niem II j.pol r_chem r_chem religia j.ang I mat     u_ch_d j.ang I wf godz.wych u_hist.i sp. r_biol r_chem     mat j.ang I         r_chem    
r_ang wf   r_wos r_wos wf   r_geogr r_wos r_ang j.hiszp II r_geogr r_ang wf u_ekon.w pr. r_ang r_ang r_geogr r_geogr u_ekon.w pr. r_wos  
    j.hiszp II       j.ros II     j.ang I     j.ang I       j.ang I u_er_piel_p u_er_piel_p u_er_piel_p u_er_piel_p  
    j.ros II                                      
2bO r_ang religia j.pol j.pol wf j.niem II r_mat r_mat   u_hist.i sp. r_mat r_mat j.pol wf godz.wych religia j.niem II   j.niem II r_fiz r_fiz r_mat r_mat r_ang u_hist.i sp. r_fiz     r_ang wf j.pol r_ang r_mat       u_hist.i sp. r_ang r_fiz r_fiz r_mat r_mat u_f_d    
  r_pol mat wf j.niem II     r_pol r_pol r_pol wf etyka   mat r_pol r_pol r_biol j.ang I etyka r_pol j.ang I wf r_biol   mat mat j.hiszp II j.ang I r_biol r_biol u_epp u_epp r_pol
r_niem     wf             wf   j.hiszp II         r_niem     r_niem wf   r_niem       r_niem          
        j.ros II               j.ros II                                        
2cO u_bezp_pub u_bezp_pub u_bezp_pub u_bezp_pub wf j.niem II r_mat r_mat     r_mat r_mat religia wf u_hist.i sp. j.pol j.niem II     j.pol r_geogr r_mat r_mat j.ang I religia     r_geogr j.ang I wf godz.wych j.pol r_mat u_hist.i sp.     j.pol j.ang I r_geogr r_geogr r_mat r_mat u_hist.i sp.    
wf j.hiszp II mat   r_biol mat mat wf   j.ros II r_wos r_biol   j.ang I j.hiszp II r_wos j.ang I wf mat j.ang I r_wos r_wos r_biol r_biol
  j.ros II                                            
3aO r_mat j.pol r_mat u_hist.i sp. r_fiz wf       r_mat j.pol r_ang r_ang   wf r_mat j.hiszp II     r_ang wf j.niem II r_mat r_fiz r_fiz r_wos   r_ang j.niem II godz.wych r_mat r_mat religia r_mat       r_fiz religia j.pol j.pol r_ang      
mat mat r_geogr wf   u_bezp_pub u_bezp_pub u_bezp_pub wf r_wos etyka mat j.ang I wf j.ros II r_wos r_geogr r_geogr etyka j.ang I j.ros II r_wos r_wos mat r_geogr j.ang I
mat mat r_biol wf   u_bezp_pub u_bezp_pub u_bezp_pub wf r_chem   mat j.ang I wf j.hiszp II r_chem r_biol r_biol   j.ang I   r_chem r_chem mat r_biol j.ang I
                            j.niem II           j.niem II          
3bO mat r_biol r_biol u_rat_piel_f u_rat_piel_f wf       r_biol r_biol religia u_hist.i sp. j.pol wf r_chem     mat r_ang wf j.niem II r_chem j.pol       r_ang j.niem II j.pol r_chem r_chem mat       r_ang j.pol mat religia godz.wych r_ang r_ang    
r_pol   wf j.hiszp II u_epp wf r_pol j.ang I wf   r_pol r_pol j.ang I j.hiszp II r_pol r_pol r_pol   r_pol j.ang I u_rat_piel_f
    wf     wf     wf j.ros II       j.ros II              
3cO r_mat u_hist.i sp. r_mat godz.wych r_fiz wf       r_mat j.pol u_bezp_pub u_bezp_pub u_bezp_pub wf r_mat religia     j.ang I wf j.niem II r_mat r_fiz r_fiz     j.ang I j.niem II religia r_mat r_mat j.pol r_mat       r_fiz   j.pol j.pol j.ang I      
  mat r_geogr wf j.hiszp II mat wf   wf j.ros II r_wos r_geogr r_geogr j.ros II r_wos r_wos mat r_wos r_geogr mat
  mat r_biol     mat   r_chem     r_chem r_biol r_biol j.hiszp II r_chem r_chem mat   r_biol mat
1a5T j.pol godz.wych jaz te chemia hist r_mat fizyka     wf plast hist epimt biol r_mat bhp te etyka   ep te pes te religia j.pol r_ang pes te opb te j.niem II   j.niem II inform pb pe pb pe wf geogr r_ang r_mat   opb te religia j.pol wf   edb ep te    
mat j.hiszp II wf mat wdż r_niem etyka pb pe pb pe inform j.hiszp II wf r_geogr r_niem   wf r_geogr
  j.ros II           pb pe pb pe inform j.ros II            
1hi5T eutk pi hist godz.wych r_mat r_mat utk ti j.pol j.niem II   wf religia bhp ti biol j.pol eutk pi plast etyka   elsk pi elsk pi hist fizyka r_ang chemia r_mat pht   aso pi aso pi so ti j.niem II wf so ti r_ang inform     j.pol utk ti wf geogr religia edb    
  pg ph jaz th mat j.hiszp II wf pht mat wdż php ph pg ph r_niem opwh th etyka pwdsp ph pwdsp ph pwdsp ph j.hiszp II wf r_geogr r_niem inform bhp th ep th wf r_geogr
        j.ros II             r_ang           j.ros II     r_ang inform        
1hi4T edb r_ang godz.wych j.pol utk ti geogr eutk pi       wf j.hiszp II religia r_mat bhp ti biol r_ang   p_przeds. eutk pi so ti so ti elsk pi elsk pi r_mat etyka   wos chemia j.pol wf aso pi utk ti aso pi wok   religia hist j.hiszp II inform wf fizyka j.pol p_przeds.  
r_ang utk ti eutk pi pwdsp ph wf j.niem II r_mat bhp ti etyka eutk pi so ti so ti elsk pi elsk pi r_mat wf aso pi utk ti aso pi j.niem II inform wf
r_ang pg ph pwdsp ph       mat opwh th   jaz th pwdsp ph pht php ph inform bhp th   mat pht r_ang   ep th  
2aT u_hist.i sp. r_mat eM1J2 j.pol hist eM2J2 wf r_mat   r_ang   eM3J1 eM2J4 eM2J2 j.pol eM2J5 religia   r_mat j.niem II eM2J3 eM2J3 eM4J1 eM2J2 r_ang religia   j.niem II r_mat r_ang j.pol eM3J1 wf eM1J2     r_ang eM2J4 godz.wych eM2J5 eM2J2 wf eM3J2    
r_geogr wf   r_ang r_geogr j.hiszp II eM2J5 etyka mat eM2J4 eM2J5 r_ang etyka eM4J1 mat r_ang wf r_niem r_ang eM2J4 j.hiszp II wf
                  j.ros II   r_niem   j.ros II   r_niem     r_niem      
2hiT dz_rec r_geogr wf ph poi poi j.pol     r_ang r_geogr religia wf j_o_zaw j.pol prac_h prac_h   mat j.niem II pdph religia wf prac_h r_ang iM3J1   j.niem II mat r_ang dz_rec dz_rec hist ob_kons     r_ang dz_rec j.pol dz_rec godz.wych muh ph prac_ok  
r_mat r_mat wf iM3J2 iM1J4 iM3J2 r_ang iM1J4 wf r_mat iM1J3 etyka iM2J3 j.hiszp II iM1J4 wf iM1J4 r_ang etyka j.hiszp II iM3J1 r_ang iM2J2 iM1J4 iM1J4 r_niem r_ang r_mat iM3J1 iM2J3 iM2J3 iM1J4
                          j.ros II       r_niem   j.ros II   r_niem         r_niem          
3aT eM4J3 eM3J2 r_ang r_ang mat eM3J4 eM6J1     eM6J1 eM3J2 eM4J3 wf eM4J4 eM6J1 godz.wych     eM4J1 r_geogr mat eM4J1 wf j.niem II j.pol     eM4J2 wf u_hist.i sp. mat r_ang eM3J3 eM4J2     r_geogr j.niem II eM4J3 r_ang religia j.pol religia    
r_mat wf r_mat r_mat wf j.hiszp II wf r_mat r_mat j.hiszp II
3hiT religia prac_h r_ang r_ang mat opsp prac_h poi   pdph poi j.pol wf pdph u_hist.i sp. j_o_zaw etyka   religia r_geogr mat u_hist.i sp. wf j.niem II muh etyka     wf godz.wych mat r_ang pr_z_h j.pol prac_ok   r_geogr j.niem II pr_z_h r_ang prac_ok udwh ob_kons    
iM4J2 iM3J3 r_ang r_mat iM4J3 iM4J3   iM4J2 iM4J3 wf iM4J2 r_ang r_mat r_mat wf j.hiszp II iM4J1 iM4J1 wf r_mat r_ang iM3J3 iM3J2 r_mat j.hiszp II iM3J3 r_ang iM4J1 iM3J3 iM3J2
4aT eM4J3 j.pol eM6J1 eM5J1 eM5J2 u_hist.i sp.         j.pol eM4J3 godz.wych   eM4J3 wf r_mat   r_ang r_mat u_hist.i sp. religia j.pol eM4J4 eM4J2 r_ang   r_mat eM4J4 r_mat eM4J2 r_ang wf religia r_ang   r_mat r_mat j.pol r_ang wf        
r_niem wf r_niem   r_niem wf r_niem r_niem wf
4hi prac_h prac_h pr_z_h mat pr_z_h godz.wych j.pol prac_h     prac_h r_geogr r_geogr r_ang r_ang wf r_mat   r_ang mat j.pol udwh udwh religia j.pol etyka     j.pol r_geogr r_geogr r_ang wf u_hist.i sp.     pr_z_h mat religia r_ang wf u_hist.i sp.      
iM4J3 iM4J3 iM4J2 iM4J2 iM4J2     iM4J2 iM4J2 r_niem   wf etyka r_niem r_mat iM4J3 iM4J3 r_mat r_mat iM4J3 r_niem wf r_niem r_mat r_mat r_niem wf
TE eM4J3 r_ang eM6J1 eM5J1 eM5J2 u_hist.i sp.           eM4J3 godz.wych   eM4J3   r_mat   r_ang r_mat u_hist.i sp. religia   eM4J4 eM4J2     r_mat eM4J4 r_mat eM4J2 j.pol r_mat religia     r_mat r_mat r_mat   j.pol