Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego z siedzibą: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 49.

Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Pani Iwona Muszyńska-Synoradzka; dane kontaktowe: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 49, e-mail: zsp2@wagrowiec.pl, tel. 67 26 20 347.

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Pukaczewski e-mail: iod@zsp2wagrowiec.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
w celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych).
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Iwona Muszyńska-Synoradzka