Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Zasady obowiązujące ucznia

1️. Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2️. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

3️. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

4️. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

5️. Uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczek na terenie szkoły (z wyjątkiem sal lekcyjnych).

6️. Zasady korzystania z szatni:
– do szatni wchodzimy pojedynczo,
– po wyjściu z szatni udajesz się do sali, w której będziesz miał zajęcia, tam możesz zdjąć maseczkę.

7️. W szkole znajduje się pojemnik na zużyte maseczki.

8️. W sali uczeń ma wyznaczone miejsce, którego nie może zmieniać w ciągu całego dnia nauki.

9️. Do szatni na zajęciach z wychowania fizycznego wchodzisz w maseczce i dezynfekujesz ręce.

1️0. Pozostajesz w maseczce podczas przebierania się.

1️1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.

1️2. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

1️3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

1️4. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.

1️5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

1️6. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

1️7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

1️8. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

1️9. W przypadku korzystania z automatu z napojami obowiązuje dezynfekcja rąk.

2️0. Na dużą przerwę uczniowie wychodzą według planu:

a. Uczniowie z sal 6 i 7 wychodzą głównym wyjściem przed szkołę;
b. Uczniowie z sal 8 i 9 wychodzą wyjściem Biblioteki Powiatowej;
c. Uczniowie z sal 2,3,4,012,013,014,103,106,107 wychodzą wyjściem na boisko szkolne;
d. Uczniowie z sal 108, 109, 112, 114, 116, 117, 119, 119a, świetlica szkolna oraz uczniowie mający zajęcia na drugim piętrze wychodzą wyjściem przy sali gimnastycznej.

2️1. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.