Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Komunikat dla Rodziców i Opiekunów

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów, Rodziców i Opiekunów w sprawie zdalnego nauczania od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3. Rodzic jest zobowiązany do odczytywania wiadomości z dziennika elektronicznego na bieżąco, w razie konieczności- kontaktowania się z wychowawcą bądź nauczycielem danego przedmiotu. ( 27 marca zostaną do państwa wysłane za pomocą dziennika elektronicznego informacja o przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klas najstarszych.

4. Zadania dla uczniów będą umieszczane w e-dzienniku oraz w inny określony i umówiony z nauczycielem sposób.

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą: • zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, • dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności, • przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

6. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Dopuszcza się zmianę form oceniania na czas trwania zdalnego nauczania. Tylko wybrane, zaznaczone przez nauczyciela zadania będą podlegały ocenie. Waga zadań na czas zdalnego nauczania będzie wynosić 1 dla wszystkich form.

7. W przypadku konieczności, dopuszcza się możliwość dostarczania materiałów edukacyjnych do uczniów nie posiadających dostępu do Internetu w inny sposób, po uprzednim skontaktowaniu się z wychowawcą klasy i zgłoszeniu takiej potrzeby.

8. Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględniając: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

9. Rodzic jest zobowiązany do powiadomienia wychowawcy o ewentualnej niedyspozycji czy chorobie dziecka, która uniemożliwi mu realizację lekcji zdalnych. Wychowawca odnotowuje wtedy w e-dzienniku nieobecność ucznia na zajęciach. Uczeń ma 14 dni od dnia powrotu na zajęcia na nadrobienie zaległości..

10. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Z wyrazami szacunku, Iwona Muszyńska-Synoradzka Dyrektor szkoły