Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

INFORMACJA dotycząca rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

INFORMACJA dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”


DLA RODZICÓW DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH, NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁENOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYMIENIONA WYŻEJ POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz.2245)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do pedagoga szkolnego, pokój 105, w terminie do 15 września 2019 r.