Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO

BOISKA SPORTOWEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WĄGROWCU

 

§1.

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią zlokalizowane jest przy Zespole Szkół  nr 2 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 49 i zarządzane oraz administrowane jest przez dyrektora szkoły.

§2.

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

§3.

1. W godzinach od 8:00 do 15:00 w czasie trwania roku szkolnego boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów ZS nr 2 w Wągrowcu.

2. Godziny otwarcia boiska poza wskazanymi w pkt. 1 określa dyrektor szkoły (zarządca/administrator) w harmonogramie uwzględniającym pory roku oraz zajęcia grup zorganizowanych. Harmonogram podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły (zsp2wagrowiec.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły               i siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

§4.

Korzystający z boiska w zorganizowanych grupach zobowiązani są do wydelegowania swojego przedstawiciela, z którym szkoła zawiera umowę określając w niej zasady korzystania z obiektu boiska oraz zasady odpowiedzialności za ewentualnie zniszczone urządzenia.

§5.

Dzieci do lat 15-tu, poza godzinami lekcyjnymi, przebywać mogą na boisku pod opieką osoby dorosłej.

§6.

1. Na boisku obowiązuje zakaz:

 •  niszczenia urządzeń,
 • wspinania się po konstrukcjach bramek i siatce ogrodzenia,
 • jazdy rowerem i innymi pojazdami (motorower, deskorolka, rolki, hulajnoga (wózki dziecięce)
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychotropowych,
 • przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
 • żucia gumy i wnoszenia jedzenia,
 • zaśmiecania terenu,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • korzystania z obiektu bez wiedzy administratora,
 • przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

 

2. Na boisku obowiązuje obuwie sportowe za wyjątkiem typowych butów do gry w piłkę nożną, czyli tzw. „korków”, „lanków”, itp.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje administrator.

4. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do zarządcy/administratora.

5. Zarządca/administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania,  a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.

§7.

Dyrektor (zarządca/administrator) oraz gospodarz obiektu (osoba zatrudniona w celu właściwego utrzymania obiektu) nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

§8.

Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego lub gospodarza obiektu. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają wyrządzający szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice (opiekunowie).

§9.

Postanowienia końcowe:

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

2. Wykaz telefonów alarmowych:

Policja – 997, tel. kom. –  112,   

Straż Pożarna –  998,   

Pogotowie Ratunkowe –  999

§10.

Integralną część regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – aktualny harmonogram godzin otwarcia boiska.

§11.

Regulamin obowiązuje od 19.06.2018 r.